Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

Spółdzielnia SIP ZPCH z siedzibą w Krośnie, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez

Spółdzielnię SIP ZPCH w Krośnie.  Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@sip.krosno.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółdzielnia SIP ZPCH  w  Krośnie  przy  ul. Czajkowskiego 82  informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: mail:gszmyd@sip.krosno.pl
 2. Dane kontaktowe do Specjalisty ds. ochrony danych osobowych:

Klaudia Sikora mail: rodo@sip.krosno.pl

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.
 2. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Spółdzielni SIP ZPCH  zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:
 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wynika w szczególności z:
 1. Informujemy, iż masz prawo do:

przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

– występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

-stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;

-ewentualnym źródle pozyskania danych;

-udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

-planowanego okresu przechowywania danych,

 1. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego.
Skontaktuj się z nami