RODO/GDPR

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

Spółdzielnia SIP ZPCH z siedzibą w Krośnie, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię SIP ZPCH w Krośnie.  Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,

Spółdzielnia SIP ZPCH z siedzibą w Krośnie, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię SIP ZPCH w Krośnie.  Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@sip.krosno.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Spółdzielnia SIP ZPCH  w  Krośnie  przy  ul. Czajkowskiego 82  informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1.Dane kontaktowe Administratora: mail: awalczak@sip.krosno.pl

2. Dane kontaktowe do koordynatora ds. Bezpieczeństwa Informacji:                    

Klaudia Sikora, mail: rodo@sip.krosno.pl

3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.

4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy Spółdzielni SIP ZPCH  zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b  i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

8.Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wynika w szczególności z:

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks Cywilny;
 • Wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.

9.Informujemy, iż masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie,  iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wycofania dopuszczonej przepisami  zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile zgoda została przez Ciebie wyrażona -w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora lub Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa Informacji w dowolnym momencie;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

- występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

-stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;

-ewentualnym źródle pozyskania danych;

-udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane    te są udostępniane;

-planowanego okresu przechowywania danych,

10.Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Z powyższych uprawnień  można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego.

 

zadaj pytanie - wypełnij formularz

wypełnienie prostego formularza pozwoli nam lepiej przygotować się
do rozmowy z Tobą

Ten formularz jest bezpieczny. Posłuży wyłącznie do kontaktu z Tobą w związku z zapytaniem. zadaj pytanie